ทะเบียนประธานรุ่นและสมาชิกสมาคมนักเรียนเก่าปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย (ส.น.ป.)

ขณะนี้เวลา :


ชื่อรุ่น : กันต์ '51 ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในระบบจำนวน 316 คน
# 2551M6 : ประธานรุ่น : คุณธนพล ตียาคม
เพิ่ม/แก้ไขข้อมูลสมาชิก


ที่
ป.ร.
คำหน้าชื่อ
ชื่อ-นามสกุล (เรียงตามอักษร)
1
26152
คุณ
ขัติยา ขัตติยะ
2
26732
คุณ
คณิน ศรีจันทร์ดร
3
26175
คุณ
คณิสรา ชมภูรัตน์
4
26085
คุณ
คนธิชา เติมมงคลชัย
5
32402
คุณ
ครองขวัญ ทัศนภักดิ์
6
32343
คุณ
จงกลรัตน์ โพธิ์ทอง
7
27654
คุณ
จิดาภา เทพจันทร์
8
26194
คุณ
จิตตราภรณ์ ทีฆพุฒิ
9
26536
คุณ
จิตติญา แตงหอม
10
31840
คุณ
จิรภัทร์ พุทธปวน
11
26453
คุณ
จิรวิชญ์ อินทยาท
12
26527
คุณ
จีรณา เมฆรา
13
32348
คุณ
จีราวัฒน์ สิทธิหล้า
14
26145
คุณ
จุฑามาศ ขมหวาน
15
33112
คุณ
จุติสิน เลิศบุญยพันธ์
16
26523
คุณ
เจตสิรี สกาศ
17
29134
คุณ
เจนกิจ หันกิจเจริญ
18
31842
คุณ
ฉัตรชฎา กันทะเรียน
19
33851
คุณ
ฉัตรดนัย ไชยโกษฐ
20
32298
คุณ
ชญาพร จินะเทพ
21
31673
คุณ
ชนกนาถ ใจซาว
22
26728
คุณ
ชนน วุฒิเดชารักษ์
23
32303
คุณ
ชนนิกานต์ มาเป็ง
24
26153
คุณ
ชนม์ชนก วงศ์มณี
25
32130
คุณ
ชนมน ตรียกุล
26
33749
คุณ
ชนะพล ตัณฑโกศล
27
26149
คุณ
ชนากานต์ ทองต้น
28
33840
คุณ
ชนานันท์ ทารัตน์
29
26752
คุณ
ชนิดา พรหมพันธกรณ์
30
29219
คุณ
ชนิดา รัตนวิเชียร
31
33842
คุณ
ชมพูนุท ไชยชมภู
32
26148
คุณ
ชยพล ทองสวัสดิ์
33
26278
คุณ
ชยานนท์ บุญยืด
34
26267
คุณ
ชยาวุฒิ พันธ์ศรีวงค์
35
29129
คุณ
ชยุตราภรณ์ วีรวัฒน์
36
26499
คุณ
ชลธิชา เพ็ชรอัดขาว
37
26041
คุณ
ชลวิทย์ วสันตวิษุวัต
38
29163
คุณ
ชลัมพล แก้ววงษ์
39
26046
คุณ
ชโลบล ณ เชียงใหม่
40
26503
คุณ
ชวรจน์ ชะวะนะเวช
41
26504
คุณ
ชวัลรัตน์ ยะมงคล
42
34448
คุณ
ชัชนากรณ์ ภีระคำ
43
32132
คุณ
ชัญญานุช ชมภูแก้ว
44
26199
คุณ
ชัยชนะ ปรีชาเจริญศิลป์
45
29122
คุณ
ชาคริต จารุวรรณ์
46
26713
คุณ
ชานน สุวรรณประพิศ
47
26776
คุณ
ชานนทร์ คำเวียงสา
48
26122
คุณ
ชิดพงศ์ เจริญทรัพย์
49
26043
คุณ
ชุติเทพ ทีฆพุฒิ
50
26058
คุณ
ชุติมา ชัยรัตน์
51
32122
คุณ
ชูกิจ เรือนเป็ง
52
26317
คุณ
โชติวุฑ เตชกิจเวช
53
32293
คุณ
ไชยพันธุ์ วุฒิการณ์
54
26532
คุณ
ญาดา มุนินทราพงษ์
55
31837
คุณ
ฐปนัท เขตสิทธิ์
56
26047
คุณ
ฐาปกรณ์ ศิรินภาพันธ์
57
26496
คุณ
ฑิตยา สุวรรณโชติ
58
25895
คุณ
ณฐวรรธก์ ไตรศิวะกุล
59
26788
คุณ
ณภัทร โอภาสถิรกุล
60
26290
คุณ
ณัชชา วิรัชวัฒนกุล
61
30057
คุณ
ณัฏฐพล สุขศิริ
62
32300
คุณ
ณัฏฐานี กิจดำรงธรรม
63
32143
คุณ
ณัฐ ชุรินทร
64
32133
คุณ
ณัฐกร สืบสุรีย์กุล
65
26309
คุณ
ณัฐกัญญา ศิริพิมพ์
66
26412
คุณ
ณัฐกานต์ ชัยพัฒนาวรรณ
67
26180
คุณ
ณัฐฑินี แขนงแก้ว
68
32295
คุณ
ณัฐวัชต์ เจ็งสืบสันต์
69
26299
คุณ
ณัฐศรัณย์ วาฤทธิ์
70
32120
คุณ
ณิชาฉัฐ ปัฎสาศิลป์
71
26074
คุณ
ณิชารีย์ กติกา
72
26305
คุณ
ดนัตร์ สิทธิธัญญ์
73
26050
คุณ
ดรัลรัตน์ ใจเที่ยง
74
26121
คุณ
ดลลชา ปัญญารัตน์
75
26075
คุณ
ดารารัศมิ์ แรกข้าว
76
32152
คุณ
ตุลยวัต เพ็ชรดี
77
25378
คุณ
ทอฝัน ตรีวัฒนกูล
78
32153
คุณ
ทิวทัศน์ กองวงศ์
79
26259
คุณ
ทิวากร จันทร์สะอาด
80
30810
คุณ
ธชา สุภาแสน
81
26078
คุณ
ธนพร โพธิ์แต่ง
82
26718
คุณ
ธนพล ตียาคม
83
26123
คุณ
ธนวัฒน์ ศรีศิลปนันท์
84
26478
คุณ
ธนวุฒิ คำแปง
85
28415
คุณ
ธนวุฒิ อินทะพันธุ์
86
26082
คุณ
ธนะภูมิ ศิริรัตน์
87
26546
คุณ
ธนัชพร พัฒนปาลี
88
25693
คุณ
ธนัญญา กุลจลา
89
31830
คุณ
ธนาวิน รุ่งธนภูมิ
90
32352
คุณ
ธราจักร์ กองแก้ว
91
26399
คุณ
ธฤต แสงสินธุ์ชัย
92
26255
คุณ
ธสวรรธน์ วงศ์วัชรอำพน
93
26125
คุณ
ธัญญ์ พิมสาร
94
33827
คุณ
ธัญนุช เหงียนมาน
95
26200
คุณ
ธันย์ชนก ศรีสว่าง
96
32344
คุณ
ธันยพงศ์ สุวรรณปรีชา
97
33833
คุณ
ธันยมัย บัววิรัตน์เลิศ
98
32129
คุณ
ธันยากานต์ นิธิอัครฐิติกุล
99
26437
คุณ
ธันวา มณีเมือง
100
32299
คุณ
ธารวิมล มะโนเพ็ญ
101
26239
คุณ
ธาริณี อินทรี
102
25858
คุณ
ธารินทร์ เพียงสุข
103
26219
คุณ
ธาวินี ออนเป็ง
104
26119
คุณ
ธิติสรรค์ ช่างสม
105
26472
คุณ
ธีรนนท์ บัวเย็น
106
26471
คุณ
ธีรนันท์ บัวเย็น
107
26116
คุณ
ธีรภัทร คุณจักร
108
26477
คุณ
ธีรภัทร แสงมีอานุภาพ
109
26801
คุณ
นคนางค์ แสนมโนรักษ์
110
26177
คุณ
นภันต์ กัลปเพ็ญ
111
31836
คุณ
นริศรา อุดมเศรษฐ์
112
26538
คุณ
นริศา ลีรพันธุ์
113
26507
คุณ
นฤมล อินทโมรา
114
26298
คุณ
นลินกานต์ ศรีสว่าง
115
26114
คุณ
นวพันธ์ กัญชนะ
116
26458
คุณ
นัฐทิชา ทองตีฆา
117
31843
คุณ
นันทพร ศักดิ์ธนานนท์
118
26500
คุณ
นารีรัตน์ พรหมณะ
119
33852
คุณ
น้ำฝน ลิขิตเสถียร
120
27595
คุณ
นิติพัทธ์ กันทวี
121
26098
คุณ
นิธิ แก้วมณีนวล
122
26314
คุณ
นิรุทธ์ จิระอรุณ
123
26166
คุณ
นุชจรี พรศาลนุวัฒน์
124
33835
คุณ
บัณฑิตา คุณา
125
27569
คุณ
ปฏิวัติ ศรีนวล
126
26746
คุณ
ปณิธาน คงสุภาพศิริ
127
32347
คุณ
ปดิวรดา กรุดนาค
128
26312
คุณ
ปทมา วัฒนาศรีสกุล
129
26284
คุณ
ปพิชญา บุญศรี
130
26567
คุณ
ปภาวรินท์ เปรมสุริยนันท์
131
33828
คุณ
ปรมัต รุ่งเรือง
132
26133
คุณ
ปรมัตถ์ วารปรีดี
133
26310
คุณ
ปรวีร์ โถเงิน
134
31712
คุณ
ประภัสสรา ไชยคำวัง
135
26279
คุณ
ประภาษ วโรภาษ
136
26268
คุณ
ปรัชญาพร อ่องละออ
137
26051
คุณ
ปรารถนา ศุภลักษณ์
138
26157
คุณ
ปริญญา หินศรีสุวรรณ
139
32124
คุณ
ปริยานุช หอมนาน
140
26097
คุณ
ปรียา อดุลยวิศิษฏ์
141
33088
คุณ
ปรียาดา หลาวทอง
142
33839
คุณ
ปรียารัตน์ ตาวินโน
143
31823
คุณ
ปวร อุปรานุเคราะห์
144
26708
คุณ
ปัทมาภรณ์ ปันอินทร์
145
26549
คุณ
ปาจรีย์ ประกอบการ
146
26422
คุณ
ปาฏิหารย์ เรือนเงิน
147
26509
คุณ
ปิยนันท์ พรพลวัฒน์
148
28414
คุณ
ปิยะณัฐ นิติกุลเกยูร
149
26519
คุณ
ปิยะภรณ์ ธรรมปัญญา
150
31832
คุณ
ปุณณภา นนทิพงศ์
151
26059
คุณ
ปุณยวีร์ เครือทอง
152
26331
คุณ
พงศกร ติกอภิชาติ
153
28407
คุณ
พงศ์เพชร วงศ์ยิ้มย่อง
154
26141
คุณ
พงศ์รักษ์ เกิดสว่างกุล
155
27648
คุณ
พงษ์พร หอมดอก
156
33829
คุณ
พงษ์พิเชษฐ ศักดิ์ธนานุรักษ์
157
26328
คุณ
พชรพล พรมวังขวา
158
26129
คุณ
พณิตนาถ พรหมเสน
159
26408
คุณ
พนธกร ภัคธนกุล
160
26182
คุณ
พรชัย ซื่อเจริญกิจ
161
26315
คุณ
พรธิดา ตั้งใจดี
162
33855
คุณ
พรไพลิน เองไพบูลย์
163
26488
คุณ
พรภวิษย์ สมณะ
164
26227
คุณ
พลากร กันจินะ
165
26334
คุณ
พลาธิป โจปัญญา
166
26502
คุณ
พสุวัสสา ละอองศรี
167
31794
คุณ
พัชรประภา สุรพิพิธ
168
26407
คุณ
พัชรพล ทะจะกัน
169
33838
คุณ
พัชราภรณ์ กาวิละ
170
32123
คุณ
พัทธดนย์ เคลือบสุวรรณ
171
26055
คุณ
พัทธพล วิมลสันติรังษี
172
31844
คุณ
พิชชา เครือแปง
173
31641
คุณ
พิชญา ตรรกไพจิตร
174
26492
คุณ
พิชนันต์ อ่อนนุ่ม
175
26216
คุณ
พิมพ์จิรา สุขเสาร์
176
33825
คุณ
พิมพ์ชนก กันตีโรจน์
177
26215
คุณ
พิมพ์พิไล สุขเสาร์
178
26522
คุณ
พิมพ์หฤดา ญี่นาง
179
26232
คุณ
พิมพิกา จินดาคำ
180
26510
คุณ
พิมพิมล ลอยงาม
181
26236
คุณ
พิริยา สินธุนาวา
182
26531
คุณ
พิสินี ปฏิพัทธ์ปถวี
183
26773
คุณ
พีร์ แจ่มหม้อ
184
26099
คุณ
พีรกิจ บัวคำปัน
185
32139
คุณ
พีรดา ศรสุวรรณ
186
26186
คุณ
พีรตา ประสิทธิพันธ์
187
26561
คุณ
ภรณ์ไพลิน พรมเหลา
188
26320
คุณ
ภฤศธีวัฒน์ ภัควนิตย์
189
26701
คุณ
ภวิศ ธรรมสอน
190
32119
คุณ
ภัคปวีณ์ พิชยกุล
191
26069
คุณ
ภาณุพงศ์ ใบแสง
192
26322
คุณ
ภานุพงศ์ ดุมคำ
193
26335
คุณ
ภีม เกลอดู
194
26158
คุณ
ภีมพศ วิจิตร
195
26201
คุณ
ภูมิ คำแหง
196
33831
คุณ
มณีรัตน์ ปัญสุวรรณ
197
26525
คุณ
มธุรดา สะสะรมย์
198
26395
คุณ
มนัสนันท์ สุนันต๊ะ
199
26506
คุณ
ยลดา มาตา
200
26530
คุณ
ยลรวี มีเวที
201
33847
คุณ
ยุรดา เลาวพงศ์
202
26063
คุณ
รงรอง พวงสายใจ
203
26090
คุณ
รชา พิริยคุณธร
204
32155
คุณ
รติภรณ์ เจริญกุศล
205
32350
คุณ
รมัณยา ฤทธิรอด
206
32473
คุณ
รวีวัฒน์ ฤาชัย
207
26431
คุณ
รัฐชัย แปลกสกุล
208
29166
คุณ
รัฐวุธ ทองธาระ
209
26545
คุณ
รัตติกาล พรหมกิ่งแก้ว
210
32346
คุณ
ราเมศวร์ ดาริวาล
211
33830
คุณ
รินรดา โชติกอาภา
212
31833
คุณ
ฤดีมาศ คันธราษฎร์
213
34447
คุณ
ฤทัยรัตน์ อาวิพันธุ์
214
26247
คุณ
ลลิตา วงค์กัญญา
215
26508
คุณ
ลักขิกา ปันทิยะ
216
31829
คุณ
เลอสรรค์ ลักขณาวงศ์
217
32136
คุณ
โลลิตา เฮ่า-โชง
218
26564
คุณ
วณิชยา แพรดำ
219
26135
คุณ
วรรณกร ชาวอ่างทอง
220
26181
คุณ
วรรณวนัช เมืองวงศ์
221
26493
คุณ
วรัชญา บุญลอ
222
26258
คุณ
วรากร นิลวรรณ
223
32301
คุณ
วราภรณ์ อาภัย
224
26505
คุณ
วฤนดา พรหมโชติ
225
28418
คุณ
วศิน โอฬาริกชาติ
226
26494
คุณ
วัชรัญญา คำดา
227
26513
คุณ
วัลย์ลิตา อยุทธ์
228
26178
คุณ
วาทินีย์ สิงห์จาย
229
29194
คุณ
วาริธร ตั้งตระกูลเจริญ
230
32150
คุณ
วาสินี พรนริศ
231
26210
คุณ
วิจิตรา พาชี
232
26286
คุณ
วิชชุพร หิมารัตน์
233
33848
คุณ
วิชญาพร อินต๊ะ
234
26108
คุณ
วิศรุต ตันพฤทธิอนันต์
235
25635
คุณ
วิศรุต รังสรรค์
236
26313
คุณ
วิศรุต ศิรินภาพันธ์
237
25881
คุณ
วิศรุต ศุภรัตน์ภิญโญ
238
26424
คุณ
วีรภัทร มงคล
239
26736
คุณ
วีระพงศ์ เพิ่มแสงงาม
240
33824
คุณ
เวธนี ศรีประสพโชค
241
26112
คุณ
ศตคุณ แสงสร้อย
242
26304
คุณ
ศราวุธ หวลเงิน
243
26066
คุณ
ศศิประภา ไชยชนะ
244
26208
คุณ
ศิขรินทร์ ล้อมไพบูลย์
245
26084
คุณ
ศิรณัฐ บุบผศิริ
246
26048
คุณ
ศิราภรณ์ สวัสดิ์ศรี
247
26529
คุณ
ศิริภา มิตรวงษา
248
28402
คุณ
ศิริมรกต ศรีมงคล
249
26501
คุณ
ศิริลักษณ์ สะกล
250
26721
คุณ
ศิวรักษ์ ห่านวงษา
251
33826
คุณ
ศุพรทิพย์ หินทอง
252
33845
คุณ
ศุภกานต์ แสงเรืองไร
253
26277
คุณ
ศุภกิตติ์ ทิพย์อุบล
254
26294
คุณ
ศุภโชค เชื้อเมืองพาน
255
26067
คุณ
ศุภฤกษ์ ลาวณานนท์
256
26057
คุณ
ศุภวิชญ์ ธรรมวงค์
257
32342
คุณ
ศุภัชชา เพชรน้อย
258
33850
คุณ
ศุภัชญา บัวประเสริฐยิ่ง
259
26489
คุณ
สกาวกวิน กาญจนเสมา
260
26483
คุณ
สกุลทอง เจริญทอง
261
26234
คุณ
สถาพร พรชัยเจริญ
262
26415
คุณ
สรรเพชญ บัวขาว
263
25553
คุณ
สรัล ศรีวีระสกุล
264
33115
คุณ
สริตา มุกุระ
265
25262
คุณ
สหรัฐ อุ่นแสง
266
25289
คุณ
สัจจาพร ศรีโรย
267
32147
คุณ
สันติภาพ ปินตาแก้ว
268
26827
คุณ
สันติภาพ มณฑากูล
269
34579
คุณ
สาริน ลิ้มไพรสันต์
270
26037
คุณ
สาวิตรี กลิ่นหอม
271
26061
คุณ
สิตางศุ์ จิตตภิรมย์
272
32140
คุณ
สินีนาฏ เชิดชูตระกูลทอง
273
33854
คุณ
สิริกัลยา เวชพร
274
26222
คุณ
สิริขวัญ พันธุ์อุโมงค์
275
35134
คุณ
สิรีธร รัตนนาคะ
276
26080
คุณ
สุกัลยา กติกา
277
26436
คุณ
สุกิจ มูลภา
278
26540
คุณ
สุจิรารัตน์ ช่างเหล็ก
279
26425
คุณ
สุทธิพงศ์ ประเสริฐ
280
26087
คุณ
สุทธิศักดิ์ แซ่ตั้ง
281
26120
คุณ
สุธาสินี เพชรอุดม
282
26167
คุณ
สุธีธิดา อินอุปแก้ว
283
26515
คุณ
สุพิชชา ชุ่มชูวัฒน์
284
26230
คุณ
สุภิญญา เม็งทอง
285
26440
คุณ
สุรเชษฐ จินะแก้ว
286
32302
คุณ
สุรีย์วรรณ กองราช
287
26250
คุณ
สุวิชาดา อ่อนนาง
288
26485
คุณ
โสธิดา เขื่อนคำ
289
26281
คุณ
โสภณัฐ สุยะนวล
290
26542
คุณ
โสฬสินทร์ อภิวงศ์
291
26147
คุณ
เหมือนฝัน ศรีสุระเมฆา
292
26414
คุณ
ฬุวพล คชรินทร์
293
26303
คุณ
อธิชา ธงไชย
294
26283
คุณ
อธิฐาน กิตติเลิศภักดีกุล
295
26337
คุณ
อธิษ์วัจน์ วัฒน์จิรานนท์
296
34429
คุณ
อนัญพร วีระพงษ์
297
26426
คุณ
อนิรุทธ์ กาวี
298
26555
คุณ
อโนมา ลักษมีมงคล
299
32038
คุณ
อภันตรี เชิดชูตระกูลทอง
300
26517
คุณ
อภิชญา จอมศักดิ์
301
25349
คุณ
อภิชัย ยาวิราช
302
27526
คุณ
อภิญญา ปัญญาบุญ
303
34451
คุณ
อภิบาล สารสมุทร
304
26183
คุณ
อภิวัฒน์ กรรมสิทธิ์
305
26526
คุณ
อรชนก นามวงศ์
306
26559
คุณ
อรนุช เรือนแก้ว
307
31831
คุณ
อรรถวุฒิ มหาพรหม
308
26730
คุณ
อริยภา สิทธิศักดิ์
309
26445
คุณ
อิทธิพล นิ่มน้อย
310
26319
คุณ
อิสยาห์ สิทธัญ
311
26197
คุณ
อิสรพงศ์ หน่อเรือง
312
26088
คุณ
อิสระพงศ์ พงศธรบริรักษ์
313
26402
คุณ
อุกฤษฎ์ คำพิคำ
314
26223
คุณ
อุดมศักดิ์ คุณยศยิ่ง
315
26103
คุณ
เอกพล แสงโชติ
316
33048
คุณ
เอมิกา อุปราสมาคมนักเรียนเก่าปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย : P.R.C. Alumni Association
117 ถ.แก้วนวรัฐ ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000, โทรศัพท์ : 053-266290, http://www.prc.or.th, E-mail : alumni@prc.ac.th

หมายเหตุ ขอความร่วมมือจากประธานรุ่น ทุกรุ่น ช่วยปรับปรุงข้อมูลสมาชิกในรุ่นของตนเอง ให้เป็นปัจจุบัน
                 โดยใช้ Username ตามปีและชั้นที่จบ เช่น 2521M3 ส่วน Password ให้ระบุเฉพาะปีที่จบ เช่น 2521
                 หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลประธานรุ่นให้แจ้งนายทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ เพื่อแก้ไขด้วยครับ